Bestyrelsen

Børnehaven Kaptajngården er en selvejende institution, hvor de overordnede beslutninger træffes af en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling.

Kaptajngården er en selvejende institution, hvor bestyrelsen er øverste myndighed. Det betyder, at det er bestyrelsens opgave at følge det pædagogiske og administrative arbejde på tæt hold.
Det er således også bestyrelsens ansvar at der er kvalitet i det arbejde, der foregår i børnehaven. Derfor stilles der store krav til bestyrelsesmedlemmernes engagement i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen i Kaptajngården består af 7 forældre heraf er 2 valgt som suppleanter. Alle 7 deltager i bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen på den årlige generalforsamling i april. Bestyrelsen har ansvaret for børnehavens drift og udvikling i samarbejde med den daglige leder. Bestyrelsen afholder ca. 10 møder fordelt henover året.

Kaptajngården har sammen med de øvrige selvejende institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune indgået en adminstrationsaftale med Accountor, der hjælper med rådgivning, budget m.m.

Bestyrelsen ser således ud i 2019-2020:

FormandNæstformand
Kim PedersenMaria Hansen
Far til VitusMor til Matilda
Karlsbjergvej 7, BrobyværkSkovvej 5, Brobyværk
Telefon: 61 77 48 76Telefon: 27 52 34 10
kimsmoller@gmail.comruepedersen@sol.dk
BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem
Tanja Ranzau KnudsenJørgen Stage
Mor til Emilie K.Far til William
Dyrehøjvej 4, BrobyværkHesselhøjvej 10, Brobyværk
Telefon: 22 97 75 57 Telefon: 53 65 66 72
tanjaknudsen1990@hotmail.comj.stage68@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Christina Winther
Mor til Liv
Rugløkkevej 2, Brobyværk
Telefon: 40 82 11 44
c.winther86@gmail.com
SuppleantSuppleant
Susan Østergård JensenMichael Ingerslev
Mor til ElisaFar til Rasmus
Odensevej 9, Nr. BrobySøbovej 3, Haarby
Telefon: 22 79 70 84 Telefon: 40 93 05 87
sushi@email.dkingerslevs-hereford@mail.dk

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsesmøder afholdes 1 gang om måneden. Hertil kommer møder med kommunen, møder med andre institutioner samt i forbindelse med særlige arrangementer på "gården". Emnerne på bestyrelsesmøderne er talrige. Praktiske forhold, budgetter, mål, og lignende drøftes, men hovedvægten lægges på temaer af overordnet betydning for den fortsatte pædagogiske udvikling af Kaptajngården. Når bestyrelsen holder møde, deltager leder og personalerepræsentant.

Kaptajngårdens bestyrelse har det overordnede ledelsesansvar og det økonomiske ansvar. Bestyrelsen fastlægger de overordnende rammer for Kaptajngården, mens lederen har det daglige ansvar det pædagogiske koncept og driften.

I samarbejde med medarbejderne, og i henhold til vedtægten, lægger bestyrelsen den overordnede pædagogiske linje på Kaptajngården. Såvel bestyrelse som personale har ansvar for at der arbejdes systemisk, så Kaptajngårdens beskrevne mål og værdier efterleves i det daglige arbejde.

Vidtgående kompetencer

Som selvejende institution er bestyrelsens kompetence vidtgående. Det er for eksempel bestyrelsen, der indstiller til kommunen vedrørende ansættelse og evt. afskedigelse af institutionens leder. Budgetrammerne udarbejdes af bestyrelsen og personalet. Kommunens økonomiske forvaltning refererer direkte til lederen og ikke bestyrelsen ved henvendelser vedrørende Kaptajngårdens økonomi. Det er bestyrelsens ansvar - sammen med ledelsen - at budgettet overholdes. Budgettet bliver gennemgået på bestyrelsesmøder. Budgettet udarbejdes under hensyntagen til ønsker fra forældre, børn og medarbejdere. 

Dialog med forældrene

Når det gælder de overordnende spørgsmål, som for eksempel normering af antal børn, er det bestyrelsen, der sammen med ledelsen går i dialog med koncernen for Opvækst og Læring og evt. det politiske udvalg.

En vigtig del af bestyrelsens arbejde er kontakten til og fra forældrekredsen. Kaptajngårdens bestyrelse lægger således vægt på, at forældrene i vidt omfang inddrages i beslutningerne. Dialogen med forældrene sker blandt andet på de årlige forældremøder, via opslag og gennem særskilt nyhedsbrev fra bestyrelsen til forældrene. Herudover opfordres forældrene til at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller noget man er utilfreds med, eksempelvis spørgsmål om pædagogik og værdisæt. I disse situationer er det vigtigt, at bestyrelsen samarbejder konstruktivt med ledelsen og personalegruppen.

Krav fra personale til bestyrelsen

Personalegruppen har skitseret, hvilke krav og forventninger, der er til bestyrelsen: 

 • Engagement i børnehavens hverdag og trivsel.
 • Loyalitet i forhold til institutionen og personalet.
 • Positivitet.
 • Synlighed i forbindelse med det arbejde, der foregår i bestyrelsen.
 • Seriøsitet i bestyrelsesarbejdet.
 • Talerør til de øvrige forældre.
 • Samarbejdspartner til kommunen og organisationen D.L.O. (daginstitutionernes landsorganisation).

Vi mener, at det er meget vigtigt, at man overvejer, om man har den fornødne tid og lyst til at lægge kræfter i bestyrelsesarbejdet.

Krav fra bestyrelsen til personale og leder

Et godt samarbejde forudsætter, at bestyrelse og personale kender hinandens krav og forventninger,. Derfor har bestyrelsen listet nedenstående krav og forventninger til personalet.

Bestyrelsens krav og forventninger til personale og leder:

 • Efterleve Kaptajngårdens målsætning i hverdagen.
 • Fastholde et godt, åbent og ærligt arbejdsmiljø i personalegruppen og blandt børn og forældre.
 • Afstemme tid og prioritere aktiviteter og arrangementer.
 • Engagement og positivitet.
 • At personalet er i pædagogisk bevægelse og faglig udvikling.
 • Indgå i konstruktiv dialog med andre institutioner, lokalsamfundet samt sekretariatet og politikere.
 • Være konstruktive samarbejdspartnere til bestyrelsen.
 • At bestyrelsen løbende holdes orienteret om fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Bestyrelsen er stærk på den måde, at vi står for forældrenes synspunkter, og som forældre har vi en meget stor interesse i, at børnehaven er velfungerende. De daglige beslutninger og den praktiske udmøntning af pædagogikken blander bestyrelsen sig ikke i.

Bestyrelsen ”klædes på ” på bestyrelsesmøder, så de er opdateret med, hvad der rør sig internt og eksternt. Bestyrelsesformanden deltager i det årlige dialogbaserede tilsyn, hvor to af kommunens konsulenter gennemgår Kaptajngårdens læreplaner, børnemiljø, samarbejde, mål og aftaler.

Personalets styrke er et levende, fagligt engagement med stor viden og praktisk erfaring i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

Rustet til fremtiden

Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, i hvilken retning udviklingen går, og at vi følger med. 

Derfor vil bestyrelsen arbejde for:

 • At der er et tæt samarbejde mellem bestyrelse, forældre og personale.
 • Kaptajngårdens fortsatte eksistensberettigelse i forbindelse med eventuelle nye strukturer, der pålægges Kaptajngården af kommunens politikere og fagsekretariat.
 • En fortsat udvikling af de fysiske og pædagogiske rammer.
 • Bevare en synlig og nærværende bestyrelse.
 • Bevare en engageret forældreflok.